Deze website is deel van www.bruggelokaal.be.

Foto's congres 2017

Foto's Moninque Depraetere Foto's Michel Van den Brande

Klik op een logo om foto's te bekijken

Hieronder wat geschiedenis

50 jaar "VVF Brugge - Familiekunde Vlaanderen Regio Brugge"

Op 8 maart 1967, om 20.00 uur kwamen te Brugge in de bovenzaal van “Café Craenenburg” op de Markt enkele personen samen met het doel een arrondissementele afdeling van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde (V.V.F.) op te richten te Brugge.
De Raad van Bestuur van V.V.F. had namelijk in december 1966 beslist de gouwen meer autonomie te geven en Dr. Jur. M. De Bruyne, voorzitter van de gouw West-Vlaanderen, vond de oprichting van arrondissementele afdelingen voor zijn gouw de gepaste oplossing.


Op deze stichtingsvergadering waren aanwezig de heren: Dr. med. CAPELLE, R. DARGE, L. DELATHOUWER, J. GHYSSAERT, F. ROOSE, O. SABBE, Ir. P. VANDAMME en E. VAN HAVERBEKE. Waren verontschuldigd: Z.E.H. DENORME en A. DE BRUYCKER.

Dhr. E. Van Haverbeke, algemeen secretaris van de V.V.F., verwelkomde de aanwezigen en opende de vergadering met als enig punt op de agenda, het oprichten van de afdeling “VVF-Brugge”. Na het uiteenzetten van het doel, de middelen en de omschrijving van de functies van de bestuursleden werd er overgegaan tot de samenstelling van het eerste bestuur.
Voorzitter werd Dhr. Jozef Ghyssaert en ondervoorzitter Dhr. Oscar Sabbe. De functie van secretaris werd opgenomen door Dhr. Firmin Roose. Andere functies zoals ‘Vraag en antwoord’, documentatie en archief gingen naar Dhr. L Delathouwer, Dhr. Capelle en Dhr. R. Darge. Ir. P. Vandamme en Dhr. A. De Bruycker werden toegevoegde raadsleden.
Het nieuwe bestuur legde nog voor hetzelfde jaar 1967 twee werkvergaderingen vast met Dhr. Michiel Mispelon om de werking van de nieuwe afdeling op te starten. Het werkdomein werd omschreven, n.l. alle gemeenten uit het bestuurlijk arrondissement Brugge, en een wissel- en samenwerking met V.V.F.- Afdeling Oostende-Kust voor wat de kustgemeenten betrof. 

Op 4 april werd de eerste bestuursvergadering gehouden ten huize van Oscar Sabbe. Het werd een ‘brainstorming’ over hoe men de leden het best kon van dienst zijn. Er moesten formulieren worden opgesteld om enerzijds informatie vast te leggen over welke families er opzoekingen werden gedaan, en anderzijds om de ‘Vraag en Antwoordrubriek’ te kunnen organiseren. Er werd een steekkaartensysteem voorgesteld dat er in Brugge nooit gekomen is. Er was bezorgdheid over wie de gemaakte onkosten zou betalen, waar men met de verzamelde documenten, kiezerslijsten, rouwbrieven en gedachtenisprentjes terecht kon, kortom zaken die nog steeds aktueel zijn.
Op 19 mei 1967 kwam dan de eerste werkvergadering, gehouden in de bovenzaal van Café Craenenbugh op de Markt . Dhr. Michiel Mispelon, de grote bezieler van de familiekunde alhier, heeft met het hem eigen charisma menig beginner met de stamboommicrobe besmet en hen er tevens toe aangezet niet alleen voor zichzelf te gaan zoeken maar ook het gevondene voor anderen ter beschikking te stellen.
Op 20 mei was er een V.V.F. - archiefdag en op die manier werd de drempelvrees voor archiefbezoek weggewerkt. Een tweede archiefdag in het Rijksarchief ging door op 16 september.
Op 17 november kwam de ervaren genealoog E.H. C. Denorme er over de praktische zaken  praten die de stamboomzoeker moet kennen om sommige knopen te kunnen doorhakken. Lag het aan de nieuwe zaal of de faam van de spreker, de opkomst was denderend.
Het startjaar 1967 werd op 15 december afgesloten met een uiteenzetting door dhr. J. Ghyssaert, voorzitter, over de Staten van Goed. Het werkjaar liep toen van september tot augustus.
We gaan de verdere groei niet in detail vermelden. De jaren vlogen voorbij en nieuwe bestuursleden kwamen en gingen zoals in volgende alinea wordt aangegeven.

E.H. Denorme, R. Darge en L. Delathouwer moeten al na en paar jaar uit het bestuur gestapt zijn want ze waren er niet meer bij toen ik, Paul Coghe, in 1969 lid werd van het bestuur. Hierna volgen de namen van de bestuursleden die zich ingezet hebben of nog inzetten voor de vereniging (Rode namen zijn die van het huidige bestuur):

Jozef Ghyssaert: bestuurslid 1967 tot 1994
     Voorzitter 1967 tot 1994    + 10.01.1994
     Gouwvoorzitter W.Vl. 1979 tot 1994

Oscar Sabbe: bestuurslid 1967 tot 1997  + 13.08.2001
     Ondervoorzitter 1967 tot 1997   
Firmin Roose: secretaris 1967 tot 1973    + 09.11.1973
Pierre Vandamme: bestuurslid 1967 tot 1977 + 05.07.1977
     Penninmeester 1967 tot 1977  
Cyriel Capelle: bestuurslid 1967 tot 1980    + 17.06.1980
Alfons De Bruycker: bestuurslid 1967 tot 1969    + 14.09.1977
Bob Vergauwe: bestuurslid 1969 tot 1998
     Bibliothecaris 1969 tot 1994
     Secretaris a.i. 1971 tot 1973
Paul Coghe: bestuurslid  1969 tot 1974
     Secretaris 1974 tot 1994
     Redactie 1984 tot 2006
     Voorzitter 1994 tot 2013
     Erevoorzitter +30.08.2014
Romain Dewulf: bestuurslid 1969 tot 1984   + 27.05.1999
     Redactie 1969 tot 1984
Karel Haegebaert: bestuurslid 1973 tot 1977 + 14.09.2006
     Penninmeester 1977 tot 2006   
Rudy Kyndt: bestuurslid 1982 tot 1998
Carlos Vandevoorde: bestuurslid  1982 tot 1993    + 16.12.1993

Jo Vandeghinste: bestuurslid 1993 tot ……
     Bibliothecaris 1994 tot 2014
     Redactie tijdschrift 2006 tot 2016
     Secretaris 2011 tot 2017

Guido Bruyneel: bestuurslid 1993 tot 2013
     Secretaris 1994 tot 2011
Herman Lefever: bestuurslid 1994 tot 1998

Eddy Dubruqué: bestuurslid 1998 tot ……
     Secretaris 2017 tot ......
     Verantw. IT en Website 1998 tot .....
     Bibliothecaris 2014 tot .....

Jo Patteeuw: bestuurslid 1998 tot 2013
     Voorzitter 2013 tot…….
     Penninmeester 2006 tot 2013
Jan Tanghe: bestuurslid 1998 tot 2016
Marcel Dhoore: bestuurslid 1998 tot 2008

Tony Strypsteen: bestuurslid 2006 tot ……
     Verantw. digitaliseren rouwbrieven 2007 tot .....

Johan Haerynck: bestuurslid 2013 tot .....
     Verantw. digitaliseren bidprentjes 2007 tot .....

Paul Lanssens: bestuurlslid 2013.....
     Penningmeester 2013 tot ……

Anne-Marie Viaene: bestuurslid 2013 tot 

 

Begin juni 2013 werd om juridische overwegingen overgeschakeld van een ”Feitelijke vereniging” naar een  “Vereniging zonder winstoogmerk (vzw)”  en werd een vernieuwde Raad van Bestuur aangesteld.